Przedszkole to „placówka przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wspomagająca indywidualny rozwój, zapewniająca opiekę odpowiednią do potrzeb dziecka oraz przygotowująca do nauki w szkole” (źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Dz. U. Nr 61, poz.624). Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego oraz przygotowanie dziecka do nauki w szkole.

Poza edukacją i wychowaniem dzieci przedszkole prowadzi działania profilaktyczne, zapewniające dzieciom zdrowie i bezpieczeństwo w każdym podejmowanym działaniu. Profilaktyka w przedszkolu ma zapobiegać wszelkim niepożądanym zjawiskom w rozwoju oraz utrwalać wartościowe cechy i zapobiegać powstawaniu niepożądanych.

Niezbędnym uzupełnieniem każdego programu wychowawczego jest obecnie profilaktyka związana zarówno z wszechstronnym i harmonijnym rozwojem dziecka, jak   i wzmacnianiem czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka mogących zaburzyć prawidłowy proces wychowania. Niniejszy program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uświadomić dzieciom w wieku przedszkolnym istniejące zagrożenia płynące ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym umożliwi wytworzenie określonych kompetencji u dzieci i ułatwi im funkcjonowanie w przyszłości.

Mając na uwadze konieczność stosowania działań profilaktycznych już od najmłodszych lat, formy i metody działań niniejszego programu dostosowane zostały do wieku i możliwości intelektualnych wychowanków oraz oparte o jedną z ulubionych dziecięcych lektur, czyli cykl „Kicia Kocia” autorstwa Anity Głowińskiej. Uwzględniają one potrzeby zarówno dzieci zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do których w szczególności skierowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Seria opowiadań o ciekawskiej kotce doskonale wpisuje się w nurt dziecięcych problemów i zainteresowań. Dotyka dziecięcej codzienności w domu i przedszkolu, dlatego najmłodsi chętnie utożsamiają się z postacią. Kicia Kocia prostymi słowami i pięknymi ilustracjami przedstawia i wyjaśnia, jakie są skutki zachowań nieakceptowanych i proponuje, jak można znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Realizacja programu ma za zadanie kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu, a ponadto ma wyposażyć dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo, a także budować poczucie własnej wartości jako ważnego elementu grupy społecznej.

Cele główne programu:

 1. Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie u dzieci umiejętności odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Cele szczegółowe programu:

 1. Uświadomienie dzieci o istniejących w życiu zagrożeniach.
 2. Wykształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie z w sytuacji zagrożenia.
 3. Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństwa wynikającego z niewłaściwego postępowania.
 4. Rozumienie powszechnych zakazów / nakazów w celu uniknięcia wypadku i innych zagrożeń.
 5. Utrwalenie ogólnych zasad prawidłowego poruszania się wewnątrz przedszkola i na terenie ogrodu przedszkolnego.
 6. Uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale innych (aspekt moralny).
 7. Upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i zasadach mu sprzyjających (promocja zdrowego stylu życia).
 8. Rozróżnianie dobra od zła.
 9. Tworzenie warunków służących sprawności i aktywności fizycznej dzieci.
 10. Zapobieganie agresji i przemocy.
 11. Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i psychicznemu (promocja postaw asertywnych).
 12. Rozwijanie podstawowych umiejętności życiowych.
 13. Kształtowanie krytycznych postaw wobec treści dostępnych w Internecie.

Autor programu:

Monika Jasińska-Fidor


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content