Wpisy z kategorii: Warto wiedzieć

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2019/2020

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
− dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2016-2013),
− dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno.
Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza Gminą Piaseczno mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
• Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
• Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
• Przydział dzieci do właściwych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych.
Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym ( 2018/2019)
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
− wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
− drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

• Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
− pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
− wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
− informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

· Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

• Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
• Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy Prawo oświatowe) .
• Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanym we wniosku.

• Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
− żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
− zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

• Burmistrz gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
− korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
− może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
− może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 ze zm.)
• O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
• W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
• Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
• W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe .
• W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr 862/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyznania liczby punktów za każde z kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, zmieniona Uchwałą Nr 1245/XLI/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku Rady Miejskiej w Piasecznie, tzw. kryteria samorządowe.
• Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
• Komisja rekrutacyjna:
− przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
− podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
• Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:
− wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
− wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
− na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Szkoły Podstawowe, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych z wykorzystaniem elektronicznego systemy rekrutacji:
· SP 1
· SP 3
· SP 5
SP w Głoskowie
· SP Jazgarzew
· SP Złotokłos
· SP Zalesie Górne

Szkoły Podstawowe, które nie prowadzą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w systemie elektronicznym.
· SP 2
· SP w Józefosławiu
· Sp w Chylicach
Powodem nie przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów przedszkolnych z wykorzystaniem elektronicznego systemu powyższych szkół jest ograniczona liczba pomieszczeń w placówkach dla klas pierwszych z punktu widzenia demograficznego, danego obwodu szkoły. Decyzja o utworzeniu oddziału przedszkolnego będzie podjęta po zakończeniu rekrutacji elektronicznej do klas pierwszych. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby dzieci niż wynika to z ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, decyzją dyrektora może być utworzony oddział przedszkolny przy szkole podstawowej. Do utworzonego oddziału można będzie zapisać dziecko bezpośrednio w szkole wypełniając odpowiednie dokumenty.
W przedmiotowej sprawie będą zamieszczone informacje na stronie internetowej Piaseczno – portal oświatowy oraz na stronach poszczególnych szkół podstawowych.

 

Więcej informacji na: http://www.oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje

 

Znaczenie właściwego sposobu odżywiania w przedszkolu

Znaczenie właściwego sposobu odżywiania w przedszkolu

 

Właściwe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym jest czynnikiem warunkującym ich optymalny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny. W znacznej mierze ma decydujący wpływ na jego dalszy rozwój. Nieprawidłowe żywienie powoduje natomiast zaburzenia procesów wzrastania i biologicznych procesów życiowych.

Duży wpływ na prawidłowe żywienie dziecka ma spożywanie posiłków w przedszkolu. Jednym z zadań przedszkola jest zapewnienie dzieciom odpowiednich posiłków dostarczających niezbędnych składników odżywczych oraz wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych na całe życie. Bardzo ważną sprawą jest przekazywanie prawidłowych nawyków żywieniowych, korygowanie złych przez osoby dorosłe zarówno w domu jak i w przedszkolu. Ukształtowane nawyki i przyzwyczajenia związane ze sposobem odżywiania, spożywania posiłków w wieku przedszkolnym rzutują na całe życie.

Pamiętajmy! Dieta dziecka w wieku przedszkolnym powinna zawierać pokarmy, które zaspokoją jego potrzeby żywieniowe niezbędne do prawidłowego wzrastania i rozwoju

Odpowiedzialność za prawidłowe odżywianie dzieci spoczywa na barkach nie tylko  rodziców, lecz także na opiekunach dzieci w czasie ich przebywania w przedszkolu. Należy stale pamiętać, że preferencje pokarmowe i nawyki żywieniowe dziecka kształtują się również przy stole przedszkolnym. Zadaniem przedszkola jest propagowaie zdrowej diety wraz z upodobaniami żywieniowymi dzieci. Podczas planowania wyżywienia przedszkolaków należy zwracać uwagę na prawidłowy  rozkład diety na 4 posiłki otrzymane w przedszklu ciągu dnia. Przerwy między posiłkami powinny być nie krótsze niż 2,5 godziny i nie dłuższe niż 4 godziny. Zrezygnujmy tutaj z podawania dzieciom słodyczy lub przekąsek pomiędzy posiłkami, Pamiętajmy, że duża cześć dzieci w wieku przedszkolnych spożywa posiłki nie tylko w przedszkolu, lecz również w domu.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby żywienie wzajemnie się uzupełniało pod względem ilości i jakości posiłków. Niewskazane jest, aby dochodziło do sytuacji, w których dziecko jest przekarmiane, spożywając dwa obiady w ciągu dnia, lub będzie niewystarczająco odżywione. Przed wyjściem do przedszkola dziecko nie powinno wychodzić z  domu na czczo!

W przedszkolu na ogół otrzymuje śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. A po powrocie do domu powinno zjeść kolację.

Prawidłowe żywienie to takie, które zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu pod względem energetycznym i składników odżywczych. Pożywienie dziecka przedszkolnego powinno zawierać:

– składniki budulcowe (białko, sole mineralne),

– składniki energetyczne ( węglowodany, tłuszcze i częściowo białka),

– składniki regulujące (witaminy, sole mineralne).

Żywienie dziecka powinno uwzględniać, przede wszystkim składniki budulcowe i regulujące.

Zapotrzebowanie na poszczególne składniki ulega zmianie w zależności od wieku, tempa wzrastania, budowy ciała, aktywności fizycznej Bardzo ważne jest zachowanie proporcji między składnikami, spożywanie produktów ze wszystkich grup, urozmaicanie posiłków, regularne podawanie o określonych porach, produktów bez drobnoustrojów i zanieczyszczeń.

Bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju organizmu dziecka jest dostarczanie mu wysokowartościowego białka, witamin z grupy B oraz A i D, a także wapnia. Zawarte są one w mleku, które jest najcenniejszym produktem spożywczym. Niedobór wapnia w organizmie grozi nieprawidłowym rozwojem i złamaniami kości oraz krzywicą. Dlatego tak ważne jest, by mleko i jego przetwory często gościły na stołach nie tylko w przedszkolu, ale również w domu rodzinnym dziecka.

Dużo witamin głównie witaminy C oraz składników mineralnych i błonnika, zawierają warzywa i owoce. Częściowy niedobór witaminy C powoduje osłabienie, bladość skóry, bole głowy, krwawienia z dziąseł, dużą wrażliwość na choroby zakaźne. Z kolei niedobór błonnika negatywnie wpływa na pracę przewodu pokarmowego co powoduje zaparcia. Aby temu zapobiec, dzieci w wieku przedszkolnym winny spożywać co najmniej 5 porcji świeżych owoców i warzyw nie tylko surowych, ale także gotowanych.

Bogate w witaminy składniki mineralne i błonnik jest pieczywo razowe, które reguluje pracę przewodu pokarmowego, ułatwia utrzymywanie należytej masy ciała.

Dzieci w wieku przedszkolnym należy też przyzwyczajać do ograniczenia spożywania słodyczy, to chroni zęby przed próchnicą i ułatwia utrzymanie odpowiedniej masy ciała.

Prawidłowe żywienie jest problemem bardzo aktualnym ze względu na znaczenie dla zdrowia, rozwoju dziecka, planowanie budżetu domowego, przedszkolnego. Również według  Narodowego Programu Zdrowia odpowiedzialność za właściwe żywienie spoczywa nie tylko na rodzicach, ale i wychowawcach.

Rodzice i wychowawcy  powinni zapobiegać niedoborom pokarmowym, zapoznawać się z omawianymi problemami. W tym celu należy dążyć do:

– wyrabianie pozytywnego stosunku do pożywienia zawierającego potrzebne dla zdrowia składniki,

– włączanie do diety dość dużej ilości warzyw i owoców oraz produktów mlecznych, jak również orzechów, płatów migdałowych, żurawiny, pestek dyni i słonecznika itd,

– przyzwyczajanie do pokarmów twardych wymagających wzmożonej pracy szczęk,

– ograniczenia podawania dzieciom potraw zbyt tłustych i mało urozmaiconych,

– wyrabianie ostrożności wobec nieznanych grzybów, owoców i warzyw,

– wyrabianie negatywnych postaw wobec szkodliwych używek.

Bardzo ważne dla zdrowia  jest spożywanie posiłków w pogodnym, spokojnym nastroju. Dlatego od najmłodszych lat należy kształtować u dzieci nawyki kulturalne związane ze spożywaniem posiłków, zachęcaniem do wspólnego przygotowywania posiłków z udziałem dzieci.

Należy pamiętać o tym, że 3 – latki posługują się łyżeczką i łyżką,          4 – latki próbują posługiwać się widelcem, a 5 – latki prawidłowo posługują się widelcem i podejmują próby posługiwania się nożem. Natomiast dzieci      6 – letnie posługują się już prawidłowo wszystkimi sztućcami. W grupach starszych nakrywają do stołu dyżurni.

 

Co dzieci powinny jeść w przedszkolu?

PRODUKTY  ZBOŻOWE

Należy stosować produkty zbożowych o niewielkim stopniu przemiału (np. mąkę razową) i wysokiej zawartości witamin i składników mineralnych oraz błonnika pokarmowego.

Należy dążyć do podawania dzieciom wartościowych płatków i kasz, jak jaglana, gryczana, jęczmienna, orkiszowa, oraz ryż pełny, owies, żyto. Zrezygnować ze  słodkich chrupiących płatków zbożowych, które mają dużą zawartość substancji słodzących, na rzecz naturalnej owsianki z bakaliami.

 

OWOCE i WARZYWA

Owoce i świeże warzywa powinny pojawiać się na talerzu co najmniej 5 razy dziennie.

Zawierają błonnik pokarmowy, który posiada m.in. zdolność regulowania pracy przewodu pokarmowego, stężenia cholesterolu i glukozy we krwi. Większość warzyw i owoców zawiera wiele niezbędnej dla naszego organizmu wody, dzięki czemu są mało kaloryczne, co działa na korzyść profilaktyki otyłości.

Najwięcej witamin i składników mineralnych mają owoce i warzywa pochodzące z rodzimych upraw, bez stosowania nawozów chemicznych.

Owoce i warzywa powinno podawać się takie jak występują sezonowo.

 

PRZETWORY MLECZNE

Mleko i przetwory mleczne to ogólnie znane źródło wapnia. W przypadku alergii na produkty mleczne, można je zamieniać na doskonałe źródło wapnia w postaci migdałów, sezamu, suszonych owoców, np. moreli, czy orzechów.

 

PRODUKTY O DUŻEJ ZAWARTOŚCI BIAŁKA

Dieta dziecka w wieku przedszkolnym powinna zawierać również produkty o dużej zawartości białka. Należą do nich przede wszystkim mięso, mleko i przetwory mleczne, ryby, jajka, warzywa strączkowe. W miarę możliwości należy opierać posiłki mięsne na chudych mięsach.

Bardzo ważnym składnikiem dla dzieci są ryby. Zaleca się spożycie 2 porcji ryby tygodniowo, która w porównaniu z mięsem ma więcej składników mineralnych oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, potrzebne m.in. do prawidłowego rozwoju układu nerwowego i wzmacniania układu odpornościowego.

 

TŁUSZCZE ROŚLINNE

Podczas przygotowywania posiłku dla dzieci należy unikać stosowania tłuszczów zwierzęcych i zamienić je na roślinne, np. nie smażyć na smalcu tylko użyć do tego np. oleju rzepakowego. Do przyprawiania sałatek używać oliwy z oliwek.

Oliwa z oliwek, oleje lniany i rzepakowy to źródło nienasyconych kwasów

tłuszczowych (NNKT).

W diecie dziecka powinny być powszechnie stosowane nasiona sezamu, słonecznika, siemienia lnianego, pestki dyni oraz różne orzechy. Charakteryzują się one wysoką wartością odżywczą, m.in. są bogate w składniki mineralne i NNKT.

 

NAPOJE

Nieodzowna do funkcjonowania organizmu jest woda. W jadłospisie dzieci powinna być uwzględniona odpowiednia ilość napojów w postaci czystej wody, herbat ziołowych, owocowych, naturalnych kompotów, najlepiej ciepłych bez dodatku cukru.

–        Nie stosować produktów wysoko przetworzonych, np. wysokooczyszczonych, rafinowanych, z dodatkiem substancji chemicznych jak barwniki, wzmacniacze smaku, konserwanty

–        Zachowaj ostrożność w podawaniu dzieciom nowalijek w okresie wczesnowiosennym. Mogą zawierać zanieczyszczenia chemiczne (metale ciężkie, pestycydy)

 

ROŚLINY STRĄCZKOWE

Bardzo wartościowe są produkty strączkowe: fasole, groch, soczewica, soja, które zaliczane są do białkowych produktów roślinnych. Białko to jest łatwo przyswajalne przez organizm.

Produkty strączkowe są bogate w witaminy z grupy B i składniki mineralne: żelazo, fosfor i wapń.

 

Ważne! Zwróćmy uwagę na błędy żywieniowe dzieci.

 

–        Mała częstotliwości podawania do spożycia pieczywa ciemnego (razowego), kasz, suchych nasion strączkowych oraz owoców i warzyw ze wszystkich grup

–        Na podwieczorki podawane są produkty o niskiej wartości odżywczej, jak: batony, słodkie pieczywo, budynie, kisiele, a w niektórych przedszkolach podawane są te produkty do obiadu jako desery. W naszym przedszkolu budynie czy kisiele to wyrób własny.

–        Ogranicz cukier – podczas trawienia cukru zużywane są znaczące ilości składników mineralnych i witamin. Nadmierne spożycie cukrów prostych może prowadzić do otyłości. Biały cukier stosowany do przygotowania deserów można zamienić na cukier trzcinowy, melasę lub miód lub podawać owoce świeże i suszone.

–        Zwiększ spożycie warzyw i owoców, unikać sytuacji, kiedy głównym warzywem stają się ziemniaki w postaci frytek.

–        Ogranicz fast food i inne przekąski wysokokaloryczne o niewielkiej wartości odżywczej. Większość przedszkolaków spożywa produkty typu fast food i deklaruje je jako ulubione. Należy mieć świadomość, że takie produkty obfitują w tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe  i wpływają na nadmierny wzrost masy ciała, co sprzyja otyłości.

–        Ogranicz sól – dzienna dawka soli nie powinna przekraczać 6 gramów

czyli jednej płaskiej łyżeczki od herbaty. Trzeba pamiętać że sól

występuje we wszystkich art. Spożywczych i taką ilość też zaliczmy do

tej płaskiej łyżeczki.

–        Ogranicz wędliny i sery żółte, które są obciążone znaczną ilością soli.

–        Zamień kostki rosołowe, vegety, produkty zawierające sól i

wzmacniacze smaku, np. glutaminian sodu, na zioła: tymianek, bazylię

oregano, kminek, majeranek, pieprz, czosnek, estragon, lubczyk

kurkuma.

–       Dodaj więcej napojów i produktów mlecznych do śniadań bo to ważny

budulec dla dzieci.

 

Prawidłowe żywienie dzieci w przedszkolu polega na przestrzeganiu zaleceń dotyczących dziennego zapotrzebowania na energię i poszczególne składniki pokarmowe.

 

mgr Agnieszka Mazurkiewicz

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

Mam nadzieję, że Informator będzie dla Państwa przewodnikiem po systemie wsparcia od opieki perinatalnej poprzez skoordynowaną opiekę medyczną i pomoc społeczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukację – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

Wybór przedszkola czy szkoły dla dziecka niepełnosprawnego to zawsze trudna decyzja dla rodziców. Jestem przekonana, że ten poradnik będzie dla rodziców ważnym źródłem informacji i wsparciem w wybraniu najwłaściwszej ścieżki edukacyjnej dla każdego ucznia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego.

Opieka rodzinna obecnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej zmierza do zapewnienia szerokiego dostępu do skoordynowanej opieki medycznej, ośrodków wczesnej interwencji oraz do wczesnej rehabilitacji, czego przykładem jest między innymi ustawa Za Życiem.Zapewnienie kompleksowej opieki dla dzieci z niepełnosprawnością jest jednym z priorytetów regionalnej polityki zdrowotnej w województwie mazowieckim.

Mazowiecki Informator ma przyczynić się do wsparcia rządowego programu ,,Za Życiem”, który ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Program zakłada podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

eTwinning, czyli nasze Przedszkole w Europie

W roku szkolnym 2017/2018 Przedszkole nr 4 w Piasecznie rozpoczęło współpracę międzynarodową w ramach projektu eTwinning.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując szkołom wsparcie, narzędzia oraz usługi. Nauczycielom eTwinning oferuje również inne bezpłatne możliwości oraz stały rozwój zawodowy realizowany online.

Nauczyciele biorący udział w projekcie w podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą się w zakresie korzystania z aplikacji internetowych używanych do publikacji informacji i plików na stronie TwinSpace, do której po zakończeniu projektu dostęp będą mieli również Rodzice.

Przedszkole w chwili obecnej podjęło współpracę w zakresie dwóch projektów w ramach eTwinning, które ściśle łączyć się z realizowanymi tematami i założeniami miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pierwszym z planowanych projektów będzie realizowany w grudniu 2017 roku „Carol’s exchange”. Projekt będzie polegał na nagraniu filmu video, na którym dzieci śpiewają tradycyjne rodzime kolędy. Następnie plik zostanie zamieszczony na stronie TwinSpace, gdzie dzieci będą mogły rozbudzić w sobie zainteresowanie innymi kulturami poprzez zapoznanie się z kolędami w wykonaniu innych uczestników projektu.

Drugim projektem będzie zrealizowany w okresie od listopada do grudnia 2017 roku „Christmas is comming! Let’s send cards and wishes”. Projekt dotyczy wykonania kart świątecznych wraz z zamieszczonymi w nich życzeniami w językach angielskim i narodowym, a następnie rozesłaniu ich po całej Europie. W projekcie weźmie udział aż 25 placówek z całego kontynentu. Nauczyciele będą postępy prac dokumentowali w formie zdjęć, a następnie publikowali na stronie projektu TwinSpace. Przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymane przez nas karty świąteczne z innych krajów umieszczone zostaną na wystawie.