POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

w Przedszkolu Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13

 

Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę niniejszego opracowania:

 

 • Ustawa o klęsce żywiołowej – Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU 02.62.558 ze zm.);
 • Ustawa o nieletnich — Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: DzU 10.33.178);
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej – Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: DzU 09.178.1380 ze zm.);
 • Ustawa o policji – Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: DzU 07.43.277 ze zm.);
 • Ustawa o ratownictwie medycznym – Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 06.191.1410 ze zm.);
 • Ustawa o stanie wyjątkowym – Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU 02.113.985 ze zm.);
 • Ustawa o systemie oświaty – Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 04.256.2572 ze zm.);
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym – Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 07.89.590 ze zm.);
 • Rozp. MENiS o bezpieczeństwie w placówkach – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 03.6.69 ze zm.);
 • Rozp. MPiPS o przepisach bhp – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: DzU 03.169.1650zezm.);
 • Rozp. MSWiA o ochronie przeciwpożarowej – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 10.109.719);
 • Rozp. RM o wykrywaniu skażeń – Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (DzU 06.191.1415).

PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13

 1. Założenia planu
 2. Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK)
 3. Założenia
 4. Skład i zadania członków PZZK
 5. Niezbędne zasoby
 6. Procedury postępowania na wypadek zagrożeń
 7. Podstawowa procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
 8. Szczegółowa procedura postępowania w razie pożaru do czasu przybycia jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej oraz współdziałania z kierującymi akcją ratowniczą
 9. Procedura postępowania w razie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
 10. Szczegółowa procedura ewakuacji oraz zakres czynności poszczególnych osób
 11. Procedura postępowania w razie incydentu bombowego
 12. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w przedszkolu
 13. Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników do budynku przedszkola
 14. Procedura postępowania w razie użycia broni palnej na terenie przedszkola
 15. Procedura postępowania w razie konieczności udzielenia dzieciom pierwszej pomocy
 16. Procedura postępowania w razie zgłaszania i ustalania okoliczności wypadków na terenie przedszkola
 17. Wykaz niezbędnych telefonów
 18. Założenia planu
Założenia planu Obszary analizy Szczegóły
Stan techniczny sal i innych pomieszczeń Wypadki spowodowane poruszaniem się po śliskiej powierzchni

Wypadki spowodowane porażeniem prądem

1.

Rodzaje zagrożeń

Stan ogrodu przedszkolnego Wypadki dzieci i personelu spowodowane zwaleniem się drzew na teren ogrodu
Zaburzenia

w funkcjonowaniu

rodziny

Nieodebranie dziecka z przedszkola w wyznaczonym terminie

Zgłoszenie się po odbiór dziecka rodzica w stanie nietrzeźwym

Zgłoszenie się osoby nie upoważnionej do odbioru dziecka

Problemy zdrowotne nauczycieli Brak właściwej opieki w razie dużej liczby zwolnień lekarskich nauczycieli (zbyt mała liczba personelu na grupach)
2.

Otoczenie przedszkola

– Budynek znajduje się w pobliżu bloków, bazarku, na ogrodzonym terenie. Posiada ogrodzone place zabaw dla dzieci .

– Wjazd na teren placówki przez bramę główną od ulicy Fabrycznej.

– Utrudniony dojazd do budynku może wystąpić z powodu zastawiania samochodami rodziców dowożących dzieci. Po zamknięciu przedszkola zwłaszcza w nocy i w dni wolne od pracy budynek pozostaje bez ochrony osób fizycznych co uniemożliwia szybkie dostrzeżenie zagrożenia.

Jednostka straży pożarnej znajduje się w odległości ok. 2km od przedszkola

– w odległości ok. 200 m znajduje się ZOZ ul. Fabryczna 1, Szpital Św. Anny w Piasecznie, ul. Mickiewicza 39 ok. 2,5 km. od przedszkola

– Wyłącznik główny prądu znajduje się wewnątrz budynku od strony głównego wejścia tuż przy drzwiach wejściowych po prawej stronie/

– Wyłącznik główny gazu znajduje się na zewnątrz budynku od strony bramy wjazdowej w szafce gazowej.

3.

Wyniki analizy ryzyka

W razie takich zagrożeń, jak np. trzęsienie ziemi, wybuch gazu, ładunku wybuchowego, ostrzeżenie o zagrożeniu może wystąpić na krótko przed jego wystąpieniem bądź wcale

– W wyniku zdarzenia mogą być ranni wśród dzieci i personelu

– W wyniku zdarzenia może nastąpić przerwa w dostawie wody, gazu, prądu

W razie braku prądu zostanie wyłączone ogrzewanie placówki (grzejniki elektryczne)

– W wyniku zdarzenia może dojść do paniki wśród dzieci

– W wyniku zdarzenia mogą wystąpić trudności w połączeniach z telefonów stacjonarnych

 

II Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK)

 1. Założenia
 • Każde zagrożenie wymaga jednoosobowego dowodzenia.
 • Dla każdej z osób uczestniczących w strukturze zarządzania kryzysowego ustala się zastępcę.
 • Sztab kryzysowy zapewnia realizację trzech funkcji przedszkola:

– opieki i nadzoru nad dziećmi,

– bezpieczeństwa fizycznego przedszkola,

– komunikacji z instytucjami zewnętrznymi (Kuratorium Oświaty, organem prowadzącym), rodzicami i mediami.

2. Skład i zadania członków PZZK

Lp.  

stanowisko

Funkcja

PZZK

Zadania
 

1

Dyrektor  

Szef

PZZK

1. Zatwierdza procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
2. Określa zadania członków sztabu kryzysowego
3. Monitoruje przygotowanie przedszkola do sytuacji kryzysowej, m.in. śledzi stan niezbędnych zasobów
4. Podejmuje decyzje w sytuacjach zagrożenia
5. Odpowiada za całość akcji kryzysowej
6. Zapewnia odpowiednią dokumentację akcji kryzysowej
7. Zatrudnia dodatkowych pracowników — jeśli jest to konieczne (np. do usuwania zagrożenia i jego skutków, do ochrony)
Lp. stanowisko Funkcja

PZZK

Zadania
Szef

PZZK

 1. Zapewnia bezpieczeństwo fizyczne dzieci i personelu przedszkola oraz innych osób na terenie placówki
1
 1. Kontroluje stan urządzeń
 1. Informuje o zagrożeniach
2 Nauczyciel, społeczny zastępca dyrektora Zastępca szefa

PZZK

1. Odpowiada za system powiadamiania (rodziców, instytucji)
2. Odpowiada za kontakty z mediami, opinią publiczną
 

Nauczyciel

Koordynator ds.

BHP

Dowodzący

zespołem ds. opieki nad dziećmi

1. Odpowiada za drożność dróg ewakuacyjnych
3 2. Nadzoruje ewakuację
3. Odpowiada za kontrolę osobową – sprawdza obecność dzieci (zwłaszcza po ewakuacji)
4 Kucharka Członek zespołu

ds. opieki

nad dziećmi

1. Zapewnia żywność i wodę w razie braku możliwości opuszczenia terenu przedszkola przez dłuższy czas

 

5 Intendentka Członek zespołu

ds. opieki nad dziećmi

1. Zabezpiecza potrzeby sanitarne

2. Zapewnia ochronę dzieci przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jeśli ewakuacja wymaga pozostawania poza budynkiem

III Niezbędne zasoby

Lp. Rodzaj zasobu Zakres kontroli Osoby odpowiedzialne
1 Apteczka pierwszej

pomocy

Kontrola stanu apteczki raz na pół roku

i uzupełnianie jej na bieżąco, sprawdzanie daty ważności produktów sterylnych.

Wyposażenie podstawowe:

– opatrunki indywidualne

– plastry

– opaski elastyczne

– chusta opatrunkowa

– kompresy gazowe

– chusta trójkątna

– rękawice jednorazowe

– nożyce,

– koc termiczny

Koordynator d/s

BHP

2 Apteczka

podstawowa

w kuchni

Kontrola stanu apteczek co pół roku i uzupełnianie ich na bieżąco,

Sprawdzanie daty ważności produktów

sterylnych.

Wyposażenie podstawowe:

– termometr

– plastry opatrunkowe

– woda utleniona

– opaski elastyczne

– kompresy gazowe

-środki na oparzenia

Koordynator d/s

BHP

3 Apteczka podręczna

wycieczkowa

Sprawdzenie zawartości przed każdą wycieczką Kierownik

wycieczki

4 Wykaz telefonów

alarmowych

– Pogotowie ratunkowe 999

– Straż pożarna 998

– Policja 997

Numer alarmowy z komórki 112

– Straż Miejska 986

– Pogotowie gazowe 992

– Pogotowie wodociągowe 994

– Pogotowie Energetyczne 991

– Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Tel. 22 55 -24-00

Koordynator d/s

BHP

5 Wykaz telefonów pracowników Dostępny w gabinecie dyrektora

Na hallu – korytarz Ip. oraz w szatni dziecięcej

Dyrektor przedszkola
6 Tablice informacyjne – z zasadami udzielania pierwszej pomocy

– postępowanie w razie pożaru

– instrukcje bhp

– instrukcje bhp przy obsłudze urządzeń biurowych (telefonu, kopiarki, komputera)

– instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń kuchennych, elektrycznych oraz okapu

– zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu o zagrożeniach

– procedury korzystania z różnych pomieszczeń

Koordynator d /s

BHP

7 Oznakowanie głównych wyłączników Kontrola oznakowania głównych wyłączników:

– prądu

– gazu

dozorca
8 Tablice (znaki) bezpieczeństwa, ewakuacji i pożarowe – Zgodność z polskimi normami

– Kontrola dostępu i przelotowości wyjść ewakuacyjnych

Koordynator d/s

BHP

9 Wyposażenie

w sprzęt p.pożarowy

– Zgodność z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

– Kontrola okresowa sprzętu gaśniczego przez uprawnionego konserwatora

– Utrzymywanie gaśnic w pełnej sprawności

Dyrektor
10 Instalacja gazowa i wentylacyjna Kontrola sprawności przez osoby uprawnione (raz w roku) Dyrektor
11 Instalacja elektryczna i piorunochronna Kontrola sprawności przez osoby uprawnione (raz na pięć lat) Dyrektor
12 Sprzęt do czyszczenia, sprzątania Trzymanie środków chemicznych w miejscach

niedostępnych dla dzieci, zamkniętych, z dala od źródeł ognia

Pracownicy obsługi

IV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

 

IV.1

PODSTAWOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Oszacuj zdarzenie

– Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia.

– Pozyskaj kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło).

2.Ogłoś alarm

3.Wezwij pomoc

– W uzasadnionych sytuacjach – zadzwoń na policję (997,112), straż pożarną (998,112), pogotowie ratunkowe (999,112), straż miejską (986, 112).

– Rozpocznij realizację przedszkolnych procedur: ewakuacji, przeciwpożarowej, bombowej, innej (w zależności od zdarzenia).

– Wezwij Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

– W uzasadnionych sytuacjach wezwij placówkę wsparcia (np. Centrum Interwencji Kryzysowej).

– Powiadom o sytuacji kryzysowej Wydział Oświaty, Kuratorium .

4. Chroń, zawiadamiaj ludzi

– Zawiadom poprzez ogłoszenie (lub w inny dostępny sposób) personel przedszkola.

– Chroń (odizoluj) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo.

– Podejmij działania zapobiegające dezinformacji i chaosowi.

– Upewnij się, że dzieci i personel są bezpieczni.

5. Zabezpiecz budynek, teren w zależności od rodzaju zdarzenia)

– Zarządź zamknięcie drzwi wejściowych (w razie pożaru drzwi muszą zostać otwarte, by były dostępne dla strażaków).

– Zamknij drzwi wewnętrzne tam, gdzie to możliwe.

– Jeżeli to możliwe zabezpiecz mienie przed utratą

6. Łagodnie kieruj uczestnikami zdarzeń.

– Ustabilizuj elementy składające się na sytuację, kierując się bezpieczeństwem

– Zapewnij udzielanie pierwszej pomocy rannym (zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom).

– Sprawdź obecność dzieci i personelu.

– Idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją, i czekaj na wezwaną służbę.

– Zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu, jeśli to możliwe.

– Zbierz informacje niezbędne do dalszych działań.

– Na bieżąco zawiadamiaj jednostkę policji lub straży pożarnej o przebiegu zdarzeń, obserwuj zmiany.

 

7.Zawiadom rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

8. Zabezpiecz miejsce zdarzeń, ślady.

– Pozostań w miejscu zarządzania, wspieraj służby interweniujące.

– Dostarczaj informacji dotyczących zdarzenia i przedszkola.

– Kieruj współpracą personelu ze służbami.

9. Zawiadom, gdy sytuacja zostanie ustabilizowana

– Powiadom, uspokój personel

– Powiadom Wydział …

– Powiadom rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

10.Zainicjuj działania naprawcze

– Powiadom organ nadzoru.

– Zrób odprawę personelu.

– Poproś o pomoc instytucje wsparcia specjalistycznego (np. Centrum Interwencji Kryzysowej).

– Zaplanuj wznowienie rutynowych działań przedszkola, tzw. plan dnia następnego.

IV.2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU

DO CZASU PRZYBYCIA JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ

ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA Z KIERUJĄCYMI AKCJĄ RATOWNICZĄ

 

1. Alarmowanie

a) Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze czy innym zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki zaalarmować:

– wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

– Państwową Straż Pożarową telefon 998

– dyrektora a w razie jego nieobecności osobę zastępującą dyrektora

b) Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać:

– gdzie się pali – nazwę obiektu, dokładny adres,

– co się pali – np. odzież w szatni, podłoga i meble w sali,

– czy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia,

– nr telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje nazwisko i imię

Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

 

W razie potrzeby należy zaalarmować:

Pogotowie Ratunkowe 999

Policja 997

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie wodociągowe 994

Straż Miejska 986

Przystąpienie do akcji ratowniczo-gaśniczej równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej i dyrekcji przedszkola należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu,

c) do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje dyrektor lub zastępca,
a w razie ich nieobecności nauczyciel dyżurny,

d) każdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją,

e) osoby nie biorące bezpośredniego udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej powinny jak najszybciej opuścić miejsca zagrożone oraz teren, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej,

f) każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:

 • w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania życia ludzi, prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu,
 • wyłączyć dopływ prądu do strefy pożaru,
 • usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie materiały i sprzęty mogące spowodować szybkie rozprzestrzenianie się ognia,
 • usunąć z miejsc zagrożonych cenny sprzęt, ważne dokumenty oraz nośniki informacji,
 • nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się pożaru,
 • otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianą i zasłonięcie twarzy,
 • w przypadku konieczności wejścia do zadymionych pomieszczeń lub przejścia przez nie należy poruszać się w pozycji pochylonej, a usta i nos zasłonić wilgotną chusteczką.

Zabezpieczenie i uporządkowanie pogorzeliska.

Dyrektor przedszkola lub osoba go zastępująca jest odpowiedzialna za:

– zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobiegania powstania pożaru wtórnego,

– uporządkowanie pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy ubezpieczeniowej lub komisji zwołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru.

 

V.3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKONYWANIA PRAC

POŻAROWO NIEBEZPIECZNYCH

 

Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenie przedszkola pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.

Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem pożarowym prowadzonych prac, ponosi wykonawca tych prac,

 1. Dyrektor przedszkola powołuje komisję ds. zabezpieczenia pożarowego w składzie:

– przewodniczący: dyrektor przedszkola lub osoba przez niego pisemnie upoważniona

– członek: nauczyciel, przedstawiciel firmy wykonującej prace

– skład komisji może być rozszerzony o inne osoby.

 1. Komisja ze swoich prac sporządza „Protokół wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo”
 2. Protokoły komisji nadzorującej przechowuje dyrektor przedszkola w teczce dokumentującej realizację przepisów ppoż.

 

 1. Do wymienionych prac dopuszcza się wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, mające sprzęt techniczny, zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.
 2. Do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac:

– przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo należy sprawdzić czy zostały wykonane wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokóle prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

– sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,

– wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości.

 1. Miejsce wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację źródeł pożaru.
 2. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sąsiednich, należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt ( np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie należy zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką upływie ponowić po 4 godzin, a w razie konieczności po 8 godzinach, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.
 3. Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie
  w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem.
 4. Po zakończeniu ww. prac dyrektor (osoba wyznaczona) przeprowadza bezpośrednią dokładną kontrolę pomieszczeń, również w przylegających rejonach. Kontrolę ponawia po upływie czterech i ośmiu godzin.

Szczegółowe wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo zawarte są
w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu Przedszkola Nr 4 w Piasecznie,
ul. Fabryczna 13.

IV.4.a

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA EWAKUACJI

1. Każdy kto zauważy pożar czy inne zagrożenie obowiązany jest zachować spokój i nie

dopuszczając do paniki zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru a następnie powiadomić najstarszego stopniem: dyrektora lub zastępcę, lub koordynatora bhp.

2. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu dyrektor przedszkola lub jego społeczny zastępca podejmuje decyzję o ewakuacji.

– niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji oraz określa ewentualną potrzebę ewakuacji mienia.

 1. Alarm ogłaszany jest ustnie okrzykiem PALI SIĘ – EWAKUACJA!
 2. Kolejność i kierunek ewakuacji ludzi uzależniony jest od miejsca wystąpienia zagrożenia. Ewakuację przeprowadzać wg planu sytuacyjnego ewakuacji. Ze względu na to, że budynek jest parterowy i posadowiony bezpośrednio na podłożu, ewakuacja możliwa jest przez najbliższe drzwi lub okna.
 3. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń w których powstał pożar, z pomieszczeń które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru oraz pomieszczeń z których wyjście lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez ogień lub zadymienie.
 4. Dążyć do tego by wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby
  o ograniczonej zdolności poruszania się, wykorzystując wózki bądź przenieść je na rękach.
 5. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych dostępnymi środkami /telefony, osoby trzecie/ powiadomić o zaistniałej sytuacji kierującego akcją ratowniczą.
 6. Ludzi odciętych od wyjścia zebrać w pomieszczeniu w miejsca najbardziej oddalone od źródła pożaru. W miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków ewakuować na zewnątrz, przy pomocy posiadanego sprzętu gaśniczego lub środków przybyłych jednostek ratowniczych,
 7. Prowadzić ewakuację mienia, tak aby nie odbyła się ona kosztem sił i środków potrzebnych do ewakuacji i ratowania ludzi.
 8. Po zakończeniu ewakuacji sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły zagrożone pomieszczenia. Wychowawcy grup składają meldunek prowadzącemu akcję (wyznaczonej osobie) o stanie ewakuowanych dzieci i pracowników w danej grupie.
 9. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie należy fakt ten zgłosić kierującemu akcją.

Miejscem koncentracji jest plac przedszkolny. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Szkolna 14.

 1. Po przybyciu jednostki Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący dotychczas przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkować się poleceniu dowódcy przybyłej jednostki.
 2. Ewakuowanych wychowanków można przekazać wyłącznie rodzicom (prawnym opiekunom) po potwierdzeniu przez nich odbioru dziecka własnoręcznym podpisem.

 

IV. 4.b

ZAKRES CZYNNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OSÓB W CZASIE ZAGROŻENIA I EWAKUACJI

Stanowisko W czasie zagrożenia i ewakuacji Po ewakuacji i zagrożeniu
Dyrektor

(osoba zastępująca)

Uwaga – w razie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje osoba zastępująca

– Zarządza ewakuację personelu i dzieci, w uzasadnionych przypadkach mienia

– Wydaje polecenia alarmowe

– Nadzoruje przebieg ewakuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie wszystkich dzieci

– Współpracuje z dowódcą jednostki Straży Pożarnej

– Powiadamia Wydział Oświaty i Sportu oraz Kuratorium o zagrożeniu i ewakuacji

-Zbiera informacje od nauczycieli, opiekunów o stanie i liczebności grup

– Upewnia się, czy wszystkie dzieci wraz z personelem zostali ewakuowani

– Zbiera informacje o sprawdzeniu pomieszczeń

– Współpracuje z dowódcą jednostki PSP

– Wydaje polecenie powrotu do budynku

– Informuje Wydział Oświaty i Kuratorium o ustaniu zagrożenia, zakończeniu ewakuacji

Społeczny zastępca dyrektora – Alarmuje Straż Pożarną

– prowadzi ewakuację dokumentów administracyjno-księgowych, pieczątek

– zabezpiecza i organizuje miejsce koncentracji, którym jest plac przedszkolny, a w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych kierujemy dzieci do pobliskiej Szkoły Podstawowej
Nr 5, ul. Szkolna 14

– udziela informacji rodzicom

Koordynator bhp – Alarmuje Straż Pożarną

– Zapewnia otwarcie drzwi ewakuacyjnych

– W razie nieobecności dyrektora i jego zastępcy przejmuje obowiązki dyrekcji i zarządza ewakuację dzieci oraz w uzasadnionych przypadkach — mienia

– zabiera apteczkę pierwszej pomocy z kancelarii lub Ip.

-czuwa i sprawdza czy wszystkie osoby opuściły zagrożone pomieszczenia

– składa meldunek prowadzącemu akcję o opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby

– w miarę potrzeby ustala domniemane miejsce pobytu osoby która nie opuściła budynku i składa meldunek przybyłym służbom ratowniczym

-jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu wraca po nią

– w miarę potrzeb udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej

Nauczyciele

Uwaga – nauczyciele są obowiązani znać aktualną liczbę dzieci w nadzorowanej przez siebie grupie

– Kończą zajęcia (każdą formę zajęć)

– Zabierają ze sobą dzienniki zajęć

w przedszkolu oraz długopisy

– Ewakuują dzieci zgodnie z oznaczonymi kierunkami ewakuacji i przyjętymi procedurami ewakuacyjnymi, a w razie odcięcia najbliższych wyjść kierują do innych

– Na miejscu zbiórki formują grupy oddzielne, niezależne od innych grup

– Sprawdzają stan dzieci

– Przekazują informacje dotyczące liczby i stanu dzieci do dyrekcji -jeżeli w grupie znajdują się dzieci z innych grup, należy jak najszybciej powiadomić o tym dyrekcję

– Zapewniają opiekę nad ewakuowanymi dziećmi do czasu powrotu do przedszkola, budynku

lub wydaniu na listę z podpisem rodzicom (prawnym opiekunom)

Woźne

oddziałowe

– Sprawdzają, czy nikt nie został

w pomieszczeniach, czy któreś z dzieci nie schowało się

– wychodzą ostatnie

– W miarę możliwości pomagają przy ewakuacji dzieci na zewnątrz budynku

i dalej do miejsca zbiórki

– Pozostają do dyspozycji dyrekcji

i jednostek SP

– Pomagają nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi

-W miarę możliwości zapewniają wychowankom ciepłe okrycie (koce, ubrania)

Dozorca – Zapewnia otwarcie furtek i bramy wjazdowej

– Współpracuje z dyrekcją, wykonując jego polecenia

– w miarę możliwości wyłącza prąd wyłącznikiem głównym wewnątrz budynku, dopływ gazu do kuchni oraz wodę zaworami głównymi wewnątrz budynku

-Pozostaje do dyspozycji dyrektora

szczególnie w celu zabezpieczenia mienia

Kucharka i pomoc kuchenna – Wyłączają wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w kuchni

– Sprawdzają, czy nikt nie został

w pomieszczeniach magazynowych i kuchennych

– Przekazują informacje o sprawdzonych pomieszczeniach do dyrekcji lub osoby zastępującej

– Pozostają do dyspozycji dyrekcji lub osób zastępujących

intendentka W miarę możliwości prowadzi ewakuację dokumentów z własnego gabinetu, kasetki z gotówką – Pozostaje do dyspozycji dyrekcji lub osób zastępujących

– zabezpiecza ewakuowane mienie

V.5

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE
INCYDENTU BOMBOWEGO

Uwagi wstępne-zainteresowania i uwagi wymagają:

– rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;

– pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;

– osoby wyglądające na obcokrajowców;

– osoby ubrane nietypowo w stosunku do występującej pory roku.

Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić dyrekcji przedszkola. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, w kolejności koordynator bhp.

Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

Zawiadamiając policję, należy podać następujące informacje:

– rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony, podejrzany przedmiot);

– treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;

– numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;

– adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;

– opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. Przy braku informacji
o konkretnym miejscu podłożenia bomby pracownicy obsługi powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, w tym sale danej grupy, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.

Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora (zastępcę dyrektora, koordynatora bhp). Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione
i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie oraz postępować zgodnie z procedurą ewakuacji.

Po zakończeniu incydentu i uzyskaniu zgody od wyspecjalizowanych służb dyrektor zezwala na powrót do budynku i zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący o zakończeniu akcji.

IV.6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE CHOROBY ZAKAŹNEJ
W PRZEDSZKOLU

Po otrzymaniu, np. od rodziców lub z mediów, informacji o podejrzeniu niebezpiecznej choroby zakaźnej u wychowanka przedszkola:

 • Potwierdź wiadomość u:

– lekarza-jeśli to możliwe;

– dyżurującego inspektora sanitarnego

• Ustal z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.

• Zawiadom Wydział Oświaty i Sportu i Kuratorium Oświaty.

• Nadzoruj przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola
i dzieci.

• Przygotuj informację dla wychowanków i rodziców przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie Z/S w Chylicach.

• Zorganizuj (w razie potrzeby) spotkanie dzieci wraz z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych lub przedstawicielem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piasecznie, z/sw Chylicach

• Zawsze stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i innych kompetentnych służb.

IV.7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE

WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

• Poddaj się woli napastników – wykonuj ściśle ich polecenia.

• Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w razie polecenia przemieszczania się;

 • Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spokojnie – gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników;
 • Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych -zwracaj się do dzieci po imieniu -zwiększa to szansę ich przetrwania).
 • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dzieci lub personelu z jakimś poleceniem.
 • Zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników i otoczenia- informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 • Staraj się uspokoić dzieci – zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emocjami. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
 • nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 • O ile to możliwe, zadzwoń pod jeden z podanych numerów alarmowych: policja 997 lub 112. Nie rozłączaj się i jeśli to możliwe, staraj się na bieżąco relacjonować sytuację.
 • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.
 • Po zakończeniu akcji:

– udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;

– sprawdź obecność dzieci w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek; o braku któregokolwiek dziecka poinformuj policję;

– nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wracać do domu;

– prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców lub osoby upoważnione

– zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

IV.8

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE

KONIECZNOŚCI UDZIELENIA DZIECIOM PIERWSZEJ POMOCY

 • Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Osoba udzielająca pomocy powinna w pierwszej kolejności: ocenić stan zdrowia poszkodowanego dziecka, wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko
  w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia poszkodowanego — przystąpić do akcji ratowniczej.
 • Dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia
  o stanie zdrowia dziecka jego rodziców lub prawnych opiekunów, a następnie organ prowadzący.
 • Poszkodowanemu należy zapewnić komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny, być przy nim aż opiekę przejmie fachowa służba medyczna – jeśli taka zostanie wezwana – lub do momentu odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne wyłącznie przez rodzica lub z prawnego opiekuna dziecka bądź lekarza.
 • Jeśli nauczyciel udzielający pomocy prowadził zajęcia z innymi dziećmi, jest zobowiązany do ustalenia dla nich opiekuna – pozostawienie dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
 • Po przybyciu do przedszkola rodzice lub prawni opiekunowie bądź lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Przedszkole udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

IV.9

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE ZGŁASZANIA
I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był świadkiem wypadku na terenie przedszkola, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udzielając mu pierwszej pomocy przedlekarskiej (według trybu określonego w procedurze IV.8).

Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie zawiadamia o zaistniałym wypadku pracownika organ prowadzący przedszkole.

Jeśli zaistniał wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a także, gdy był to wypadek ciężki lub zbiorowy, dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora i Kuratora Oświaty.

Jeśli do wypadku doszło w wyniku zatrucia, dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik zawiadamia niezwłocznie Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. W skład zespołu powypadkowego wchodzi: dyrektor przedszkola, przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W pracach zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, Kuratora Oświaty lub Rady Rodziców. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe
i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentującą go osobę o przysługujących mu prawach wtoku postępowania powypadkowego. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego, rodziców lub prawnych opiekunów poszkodowanego niepełnoletniego.

Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu i dyrektora przedszkola) doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego w ciągu 14 dni od jego zakończenia.

Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji przedszkola.

Organowi prowadzącemu przedszkole i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

W ciągu siedmiu dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego osoby powiadomione mogą złożyć ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu na ręce przewodniczącego zespołu powypadkowego.

Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci oraz pracowników.

Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Policja 997
Numer alarmowy z tel. komórkowego 112
Straż miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
z/s Chylice ul. Dworska 7, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Tel. 22 756-46-20
Główny Inspektorat Sanitarny

ul. Targowa 65

03–729 Warszawa

www.gis.gov.pl

inspektorat@gis.gov.pl

Tel. 22 536-13-00


fax. 22 635-61- 94

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i ochrony pożarowej przy UMiG Piaseczno, ul. Kościuszki 5, pok.84 Tel. 22 70-17-680
Mazowieckie Kuratorium Oświaty Oddział w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 32 Tel. 22 551-24-00

Fax. 22 826-64-97

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie, ul Wojska Polskiego 54

05-500 Piaseczno

Tel. 22 756-72-63

Pracownicy Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 zostali zapoznani z Planem postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Podpis dyrektora Przedszkola

Skip to content