Procedura

Korzystania z systemu Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka
w Przedszkolu Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13

przez rodziców/opiekunów prawnych

Na podstawie:

 • Art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • Uchwała Nr 225/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.08.2011 r.
 • Uchwała Nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r.

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. System Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie
  z aktualną Uchwałą Rady Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach gminy Piaseczno.
 3. Kaucja za kartę pobierana jest w wysokości 10 zł./sztukę u Intendenta placówki
  i zwracana jest przy oddaniu karty po ukończeniu edukacji przedszkolnej przez dziecko lub rezygnacji z miejsca w przedszkolu.
 4. W przypadku uszkodzenia bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia kolejnej kaucji za kartę.
 5. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są archiwizowane w placówce.

§ 2

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika znajdującego się w szatni dla dzieci.
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do szatni karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:30.

§ 3

Odbieranie dziecka z przedszkola

 1. Przy wyjściu z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika znajdującego się w szatni dla dzieci. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy dziecko po wyjściu z sali znajdzie się pod opieką rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej przez rodziców.
 2. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godziny 17:30.
 3. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty zbliżeniowej, rodzic/opiekun zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu zgłasza dyrektorowi, sekretarzowi, intendentowi bądź nauczycielce w grupie.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 10 października 2016 roku do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz
  w sekretariacie przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka
  z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy wpłacie kaucji za kartę/karty.
 5. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, radę rodziców, udziela rodzicom/opiekunom prawnym wyłącznie Intendent.
 6. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu jest Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13.

Podpis i pieczęć dyrektora przedszkola

Skip to content