KONCEPCJA FUKCJONOWANIA I ROZWOJU

PRZEDSZKOLA NR 4 W PIASECZNIE

Skoro pięćdziesiąt procent zdolności do nauki rozwija się w ciągu pierwszych czterech lat życia ,a kolejne trzydzieści procent do ukończenia ośmiu lat, to programy rozwojowe dla okresu wczesnego dzieciństwa powinny być traktowane jako najwyższy priorytet”.   

Gordon Dryden, Jeannette Vos

                                                                                                                                                 

 Powyższe motto stanowi myśl przewodnią w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, jaką każdego dnia wykonujemy w naszej placówce. Od wielu lat staramy się realizować najwyższe standardy nauczania i wychowania, które zamierzamy kontynuować w przyszłości. Konsekwentnie realizujemy wizję tego, jakie wymagania powinna spełniać nowoczesna i przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom placówka.

Charakterystyka Przedszkola nr 4 w Piasecznie

Przedszkole nr 4 rozpoczęło swoja działalność 14 listopada 1974 roku. Placówka położona jest w doskonałej lokalizacji, w centrum miasta, co sprawia, że cieszy się sporym zainteresowaniem rodziców. Nasi wychowankowie rekrutują swoje dzieci, co dodatkowo wzmacnia więzi, jakie zawiązują się w placówce. W przedszkolu mieści się pięć oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-7 lat.

Przedszkole mieści się w piętrowym budynku otoczonym dużym ogrodem. Plac zabaw wyposażony jest w bezpieczny i kolorowy sprzęt. Wysokie drzewa rosnące na terenie ogrodu stanowią ochronę przed słońcem i hałasem. Dodatkowo zaangażowane zostało miejsce na działania ogrodnicze z podwyższanymi grządkami i drzewami owocowymi. Dzieci spędzają również czas na nowoczesnych tarasach.

Wielofunkcyjne i kolorowe sale przedszkolne są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie pomieszczenia, z których korzystają nasi wychowankowie, sprzyjają ich dobremu samopoczuciu i bezpieczeństwu. Dodatkowo stworzone gabinety psychologa i logopedy, a także nowoczesna sala do integracji sensorycznej są miejscem realizowania założeń zawartych w opiniach i orzeczeniach naszych wychowanków.

W przedszkolu zatrudnione są trzydzieści dwie osoby, w tym trzynastu  nauczycieli i dwunastu pracowników administracji i obsługi. Działania nauczycieli wychowawców wspiera grono czworga nauczycieli specjalnych, dwóch psychologów i logopeda oraz terapeuta integracji sensorycznej. Dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, religii oraz tańca sportowego.

   

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Placówka umożliwia pełny rozwój osobisty każdemu dziecku na miarę jego indywidualnych możliwości rozwojowych w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej
 • Przedszkole umożliwia dziecku niepełnosprawnemu dostęp do wysokiej jakości kształcenia, stwarza szansę na edukację w przyjaznym dla dziecka miejscu, na zdobywanie umiejętności i wiedzy w środowisku, w którym każde dziecko z osobna może osiągać sukces na miarę swoich indywidualnych możliwości.
 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Placówka promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 Misja przedszkola

 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami wykorzystując naturalną potrzebę ruchu i zabawy.
 • Dziecko ma świadomość poszanowania jego praw i uczuć. Szanuje prawa i uczucia innych. Jest życzliwe, akceptuje siebie i innych. Potrafi sobie radzić z niepowodzeniami.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Dziecko poznaje świat wartości uniwersalnych, przyswaja normy społeczne, żyje w harmonii z otoczeniem.
 • Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza, permanentnie doskonali swoje umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Nauczyciele są współpartnerami z rodzicami w dążeniu do wychowania i wszechstronnego rozwoju dzieci.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu i kraju.
 • Kształtujemy prawidłowe nawyki zdrowotne, promujemy aktywność fizyczną dzieci i ich rodzin.
 • Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonym podopiecznym w przedszkolu i podczas wyjazdów.
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.
 • Współpracujemy w zespole pracowniczym na zasadach równości, uczciwości i wzajemnego zrozumienia.

 

Kompetencje kluczowe

Główny cel wychowania przedszkolnego to wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez organizowanie warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń. Realizując podstawę programową nauczyciele Przedszkola nr 4 rozwijają kompetencje kluczowe. Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • modelowanie,
 • naśladowanie pozytywnych wzorców,
 • świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej,
 • odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni,
 • zastosowanie zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych, które stanowią oś niniejszej koncepcji:

 1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji:
 • kontynuacja wdrażania metody odimiennej dr Ireny Majchrzakowej „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”,
 • wielozmysłowe przygotowanie do nauki czytania i pisania i zabawy sensoryczne zanurzające w świat pisma,
 • wykorzystywanie w praktyce zdobytej na kursach wiedzy, wprowadzając elementy „Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania” autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej,
 • kontynuacja projektu „W mojej magicznej bibliotece” i rozszerzenie regularnych lekcji bibliotecznych na wszystkie starsze grupy,
 • budowanie relacji między dzieckiem, pośrednikiem, a słowem pisanym poprzez realizowanie koncepcji czytania wrażeniowego podczas zajęć,
 • zaaranżowanie regału do dziecięcego bookcrossingu, aby pielęgnować przekonanie, że książka jest najlepszym przyjacielem człowieka i propagować czytelnictwo,
 • dalsze rozwijanie przedszkolnych biblioteczek,
 • kontynuacja grupowych zajęć logopedycznych, opartych na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego z pomocą zmysłu smaku,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich i poszerzanie zasobów pamięci werbalnej dzięki kontynuacji w kolejnych latach innowacji „Małe smyki pamiętają wierszyki”,
 • dalsze rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez uczestniczenie w ogólnopolskim projekcie „Mały miś w świecie wielkiej literatury”,
 • kontynuowanie akcji „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato” i włączanie rodziców do poobiedniego czytania.
 1. Kompetencje językowe:
 • realizowanie zajęć z języka angielskiego: grupy starsze 2×30 minut tygodniowo, grupy młodsze 2×15 minut tygodniowo,
 • nabywanie struktur języka obcego na drodze zabaw, piosenek i pląsów, rozgrywania gier dydaktycznych,
 • włączanie w codzienne życie grupy prostych komunikatów w języku obcym dotyczących grupowej rutyny, zanurzenie w języku przy każdej sprzyjającej ku temu okazji,
 • dalsze korzystanie z platformy eTwinning i uczestniczenie w projektach międzynarodowych; kontynuowanie tradycji wymieniania się kartkami bożonarodzeniowymi z dziećmi z całej Europy i przygotowywanie wystaw otrzymanych kart świątecznych,
 • zaplanowanie całorocznego projektu „Co kraj to obyczaj” obejmującego cykl zajęć dotyczących języka i kultury innych krajów (czy to odwiedzanych przez dzieci w wakacje, czy krajów pochodzenia ich rodziców lub dziadków); aktywne włącznie w projekt uczęszczających do placówki dzieci ukraińskiego pochodzenia,
 • włączenie się placówki do programu ERASMUS+ i mobilność kadry placówki.
 1. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii:
 • kontynuacja realizacji elementów programu „Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • nakierowanie na budowanie konstrukcji dziecka, które dojrzewa i żyje zgodnie z naturą poprzez:
 • kontynuacje działalności w przyprzedszkolnych grupowych ogródkach w ramach projektu „Od nasionka do jedzonka”, dzięki któremu dzieci zdobywają doświadczenia w zakresie hodowli roślin,
 • kolejne edycje projektu „Zdrowie na talerzu”, który bazuje na zaleceniach „Talerza zdrowego żywienia” i poszerza doświadczenia dzieci o źródła pochodzenia pożywienia,
 • dalsza realizacje założeń projektu „Z darami natury świat nie jest ponury” – czerpanie z tego, co daje nam środowisko przyrodnicze i kładzenie nacisku na zrównoważony rozwój oraz uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • uczestniczenie w akcjach proekologicznych, w tym „Działaj z imPETem” – wdrażanie do zasad segregowania odpadów w codziennym życiu społeczności dziecięcej,
 • bazowanie w pracy dydaktycznej na metodzie projektu badawczego – wykorzystywanie dostępnych narzędzi badawczych, stawianie hipotez badawczych i doświadczanie zmian, a następnie wnioskowanie,
 • organizowanie wycieczek do punktów edukacyjnych nastawionych na zaznajomienie dziecka z technologią i inżynierią.
 1. Kompetencje cyfrowe:
 • doposażenie każdej sali w rzutnik podłączony do komputera,
 • wykorzystanie w pracy tablicy multimedialnej wraz z programami oferowanymi przez wydawnictwo,
 • realizacja elementów programu „Kodowanie na dywanie” jako baza do nauki programowania w kolejnych latach edukacji,
 • dalsza współpraca z Multicentrum mieszczącym się w Bibliotece Publicznej i udział w zajęciach edukacyjnych na multimedialnym dywanie czy z programowania robotów,
 • postawienie nacisku na bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektronicznych oraz Internetu i reagowanie na cyfrowe niebezpieczeństwo – włączanie rodziców w proces świadomego wykorzystywania urządzeń; przeniesienie celu korzystania z Internetu i aplikacji smartphonowych z wyłącznie rozrywkowego na edukacyjny – narzędzia cyfrowe jako środek zdobywania wiedzy, a nie zabawka,
 • dalsza promocja przedszkola w sieci za pomocą facebook’a i strony internetowej przedszkola.
 1. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się:
 • poznanie mocnych stron dziecka dzięki pogłębionej obserwacji i diagnozie,
 • bazowanie na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w procesie odkrywania przez dziecko, rodzica i nauczyciela mocnych stron każdego wychowanka; tworzenie profilu inteligencji dziecka i kierowanie rozwojem zgodnie z osobistymi preferencjami i możliwościami,
 • nastawienie na rozwijanie kompetencji miękkich każdego dziecka: umiejętność uczenia się, budzenie kreatywności, zdolności komunikacyjnych, empatii, umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania problemów, nawiązywania relacji, autorefleksji, gotowości do pomocy i innych;
 • kontynuacja realizacji programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne, uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi,
 • dalsze korzystanie z elementów autorskiej metody Agnieszki Chartanowicz docierania do dzieci przez ruch na wszystkich poziomach – fizycznym, emocjonalnym i mentalnym.
 • wprowadzenie lapbooka jako formy pracy z dziećmi, która rozwija logiczne myślenie i koncentrację, uczy cierpliwości, systematyczności, rozwija kreatywność i pogłębia wiedzę.
 1. Kompetencje obywatelskie:
 • zorganizowanie obchodów 50-lecia powstania placówki,
 • kontynuacja współpracy z Muzeum Regionalnym w Piasecznie – uczestniczenie w lekcjach muzealnych i poznawanie historii i tradycji regionu, spacery z przewodnikiem miejskim, odwiedzanie ważnych historycznie miejsc,
 • wykorzystywanie bliskiej odległości stolicy oraz umiejscowienia w centrum Mazowsza do odbywania wycieczek istotnych dla rozwijania kompetencji obywatelskich,
 • uczestniczenie w kolejnych edycjach projektów patriotycznych „Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”, itp.,
 • przygotowanie miejskiej gry terenowej i zachęcanie rodzin do udziału w zabawie,
 • zapraszanie gości w ramach wolontariatu i zachęcanie do udziału w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego.
 1. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości:
 • udział w akcjach charytatywnych,
 • zapraszanie rodziców do opowiadania o zawodach w ramach obchodów Dnia Rodziny,
 • poszerzanie bazy kącików tematycznych znajdujących się w grupach,
 • założenie kącików majsterkowicza,
 • realizowanie zajęć kulinarnych i samodzielnego przygotowywanie posiłków, tradycja szwedzkich stołów w piątki,
 • organizacja kiermaszy charytatywnych i przekazywanie funduszy na cele doposażenia sal zabaw.
 1. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej:
 • zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych, technicznych, muzycznych, fotograficznych, recytatorskich,
 • prezentacja prac plastycznych w galeriach grupowych,
 • przedstawienia teatralne w wykonaniu przedszkolaków,
 • uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych zewnątrz przedszkolnych.

Edukacja włączająca

Istotą wychowania przedszkolnego jest włączanie i integracja każdego dziecka: sprawnego, z orzeczoną niepełnosprawnością, zdolnego i tego, które ma trudności w adaptacji do środowiska społecznego. Oznacza to realizację idei edukacji włączającej, w której zapewnia się każdemu dziecku warunki do powstania zmian rozwojowych w oparciu o jego wewnętrzny potencjał. Wspólnie z nauczycielami będziemy kontynuować działania mające na celu udzielanie dzieciom (niedowidzącym, niedosłyszącym, mającymi trudności adaptacyjne, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej traumatycznej, z zespołem Aspergera, autyzmem) stosownej pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez dostosowanie warunków edukacyjnych i wymagań oraz organizację procesu kształcenia na podstawie opinii i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W tym celu zostanie wdrożony w przedszkolu program „Edukacja włączająca w przedszkolu. Razem się bawimy, razem się uczymy”  autorstwa Elżbiety Bukowieckiej – Górny. Na dalszym etapie nauczyciele współorganizujący kształcenie oraz psycholodzy zostaną zachęceni do napisania i wdrożenia własnego programu edukacji włączającej, który będzie się opierał na indywidualnych możliwościach placówki – w oparciu o doświadczenie pracowników, bazę lokalową i posiadane pomoce, a także będzie odpowiadał aktualnym potrzebom wychowanków uwzględnionym w opiniach i orzeczeniach.

Będąc dyrektorem przedszkola zadbałam o stworzenie warunków do realizacji zaleceń orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Placówka posiada zmodernizowane gabinety psychologa, logopedy oraz znakomicie wyposażoną salę integracji sensorycznej. Nauczyciele współorganizujący dysponują miejscem do pracy indywidualnej z dzieckiem.

W dalszym ciągu w miarę posiadanych środków finansowych będę doposażyła przedszkole w pomoce i środki dydaktyczne umożliwiające właściwą realizację założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ogrodzie przedszkolnym stworzę miejsca sprzyjające rozwijaniu integracji sensorycznej – ścieżkę sensoryczną oraz ścianki funkcyjne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Podejmę próbę stworzenia mini ogrodu zmysłów:  ogród kwiatowy, który zawładnie wzrokiem i węchem oraz ogród traw ozdobnych, a więc ogród szumu i szelestu, który zawładnie słuchem i dotykiem. Zmysł smaku dzieci zaspokoją na pobliskim warzywniaku, którego ideę promuję od początku mojej drogi na stanowisku dyrektora.

Profil nauczyciela i pracownika niepedagogicznego placówki

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza Przedszkola nr 4 opiera się na wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej, która zapewnia swoim wychowankom podmiotowe traktowanie i dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Do atutów, jakimi dysponują pracownicy placówki, należą:

 • aktywne realizowanie zadań przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego umiejętności, predyspozycji i uzdolnień,
 • aktywność i twórczość, innowacyjność, zaangażowanie w pracę przedszkola, dyspozycyjność i takt,
 • stosowanie nowoczesnych metody pracy, tworzenie i realizacja własnych programów dostosowanych do potrzeb grupy i przedszkola,
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wzbogacanie warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorowanie efektywności własnej pracy,
 • współpraca w zespołach, z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • pozyskiwanie rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

Zamierzam w dalszym ciągu motywować nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, a także rozwijania w sobie kolejnych pasji. Zadbam o dobrą atmosferę w gronie pedagogicznym, opartą na zasadach tutoringu tak, by długoletni pedagodzy mogli dzielić się z młodszymi nauczycielami swoim doświadczeniem zawodowym, zaś ci, którzy niedawno rozpoczęli pracę zawodową zarażali swoją motywacją.

Nauczyciel Przedszkola nr 4 ma być przede wszystkim osobą kreatywną i wzmacniającą kreatywność uczniów poprzez szereg podejmowanych działań. W moim przekonaniu dobry nauczyciel to człowiek, którego cechuje wszechstronna osobowość nastawiona na współpracę i współdziałanie. Istota, która lubi swoją pracę, ma wizję ucznia, potrafi odkrywać, rozbudzać i kształtować indywidualne możliwości swoich podopiecznych i do takiej wizji nauczyciela kierowanej przeze mnie placówki zamierzam dążyć.

Warunkiem powodzenia działań nauczyciela jest dobór właściwych metod pracy, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Będę zachęcała nauczycieli, aby wzbogacali warsztat swojej pracy o nowoczesne metody nauczania, tak by pracować w sposób oryginalny i zajmujący, skupiać na sobie uwagę. Nadal będę zachęcała do rozwijania pasji i zarażania nimi wychowanków. Nie każdy musi lubić wszystko, ale różnorodne zainteresowania poszczególnych osób pomogą dziecku samemu odkryć to, co je interesuje najbardziej i w czym dobrze się czuje.

Nauczyciel zaangażowany to zmotywowane do pracy dzieci, a nauczanie oparte do doświadczaniu ma być fundamentem organizacji procesu uczenia się w Przedszkolu nr 4.

Profil rodzica

 Partnerem przedszkola w prawidłowym kształtowaniu i wychowywaniu dziecka są rodzice. Do cech, jakie wyróżniają rodziców naszych podopiecznych, należą:

 • aktywne uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • współpraca z nauczycielami,
 • współpraca w tworzeniu klimatu, procesie edukacji i wychowania dzieci oraz zarządzaniu placówką,
 • współdecydowanie w sprawach przedszkola i uczestnictwo  w podejmowanych działaniach.

Będę starała się, aby rodzic był partnerem współpracującym. Efektywność tej współpracy zależy zarówno od rodziców, jak i od placówki. Postawię nacisk na tworzenie warunków do współdziałania opartego na wzajemnym zrozumieniu celów, w czym ogromny wpływ na efektywność mają postawy obu stron. Dyrektor ma znaczny wpływ na postawy nauczycieli i nieco ograniczony na postawy rodziców, jednak zarówno dyrektor, jak i nauczyciele mają określone zadania, których realizacja powinna wyzwalać zaangażowanie rodziców do współpracy.

Relacje oparte na zasadach partnerstwa stawiają zarówno rodziców, jak i grono pedagogiczne na równi. Ważne jest, aby partnerzy byli zainteresowani rzeczywistą i efektywną, a nie tylko deklaratywną współpracą. Partnerstwo tak rozumiane powinno prowadzić do podejmowania skutecznych działań w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów. Z pewnością nie można mówić o partnerstwie w sytuacji, kiedy obie strony mają wobec siebie żądania, a niestety często tak bywa, i to nie tylko ze strony rodziców, ale też pedagogów. Partnerstwo to dążenie do stworzenia wspólnej strategii działania, obejmującej wspólny cel oraz plan realizacji poszczególnych działań; to określenie podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne strony. Kwintesencją partnerstwa jest współpraca na poziomie, który pozwala szybko reagować na zmieniającą się sytuację i powstające problemy. Istotą partnerstwa jest wzajemne poznanie się, zaufanie oraz wspólna odpowiedzialność za edukację dzieci.

W Przedszkolu nr 4 zamierzam przyznać rodzicom prawo do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz wskazać na obowiązek uczestniczenia rodziców w podejmowanych działaniach poprzez stałą współpracę Radą Rodziców. Współpraca z rodzicami ma efektywnie wpływać na rozwój dzieci, a jednym ze sposobów uzyskania wysokiego poziomu jej efektowności jest systematyczne pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola.

Profil absolwenta

Przedszkole nr 4, realizując zadania związane z edukacją dzieci, zmierza do przygotowania każdego wychowanka do pełnienia nowej roli – roli ucznia. Kierując się dobrem dziecka i zadowoleniem jego rodziny, wysoką jakością świadczonych usług, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, staramy się codziennych sytuacjach kształtować różnorodne umiejętności i prowadzić do nabywania wiedzy o otaczającym świecie. Efektem tej pracy dziecko kończące Przedszkole nr 4:

 • rozumie świat i wartości w nim nagromadzone,
 • jest tolerancyjne i otwarte wobec innych,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • jest aktywna, dociekliwa i kreatywne,
 • nie boi się własnych opinii,
 • dąży do rozwiązywania problemów,
 • rozumie potrzebę znajomości języków obcych,
 • jest przygotowane do obowiązku szkolnego,
 • dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • jest komunikatywne,
 • jest ambitne.

Podsumowanie

Wszystkie przedstawione wyżej propozycje mają na celu wszechstronny rozwój młodego człowieka w warunkach do tego sprzyjających: wykształconych nauczycieli i nowoczesnej bazy przedszkola.

Wychowanie to działanie skierowane na wypracowanie potencjału dostosowanego do przemian społecznych, których dziecko będzie doświadczać. To szukanie własnych racji, ich sprawdzanie i uzgadnianie w dialogu z innymi. Wprowadzenie dzieci do przyszłości wymaga połączenia wpływów rodziny i przedszkola. Jestem przekonana, że zespół ludzi pracujący w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie, przy czynnym udziale świadomych rodziców, dokona realizacji zaplanowanych zadań, co ukształtuje wizerunek twórczego, rozwijającego się przedszkola.

Skip to content