Wpisy z kategorii: Z ostatniej chwili

Tutaj zamieszczamy BARDZO WAŻNE informacje.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 poszukuje kandydatów do pracy:
Stanowisko pracy: Nauczyciel wspomagający
Miejsce pracy: Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13
Wymiar zatrudnienia: pełny etat (indywidualna praca z dziećmi z autyzmem w tym z zespołem aspergera)
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny
Godziny pracy: 4 godziny dziennie (od poniedziałku do piątku)
PRACA OD DNIA 01.09.2019 ROKU
Wymagania niezbędne:
· Poziom wykształcenia: studia wyższe (w tym licencjackie) z przygotowaniem wczesnoszkolnym lub przedszkolnym
· Wymagane kwalifikacje: wykształcenie kierunkowe w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogika terapeutyczna w przedszkolu, oligofrenopedagogika, ukończone kursy poświadczające kwalifikację do pracy z dzieckiem z autyzmem lub zespołem aspergera
· Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
· Nienaganna kultura osobista
· Niekaralność
Wymagania dodatkowe:
· Staż pedagogiczny – minimum 5 lat
· Mile widziane osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)
· Aktualne badania SANEPID

Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Miejsce składania ofert: sekretariat Przedszkola Nr 4, ul. Fabryczna 13,
05-500 Piaseczno w godzinach 8:00-16:00

Termin składania ofert: Do dnia 26.07.2019 r. do godziny 16:00

Data publikacji ogłoszenia: 01.07.2019 r.

Dyrektor Przedszkola – mgr Małgorzata Soborak

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO W PRZEDSZKOLU – NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 poszukuje kandydatów do pracy:
Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Przedszkole Nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13
Wymiar zatrudnienia: pełny etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo
Godziny pracy: 40 godzinny tydzień pracy w ramach, którego obowiązuje 25 godzinne pensum dydaktyczne
PRACA OD DNIA 01.09.2019 ROKU
Wymagania niezbędne:
· Poziom wykształcenia: studia wyższe (w tym licencjackie) – wychowanie przedszkolne
· Stopień awansu zawodowego: co najmniej nauczyciel kontraktowy
· Nienaganna kultura osobista
· Niekaralność
Wymagania dodatkowe:
· Staż pedagogiczny – minimum 5 lat
· Mile widziana umiejętność gry na pianinie
· Aktualne badania SANEPID

Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny opatrzone klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Miejsce składania ofert: sekretariat Przedszkola Nr 4, ul. Fabryczna 13,
05-500 Piaseczno w godzinach 8:00-16:00

Termin składania ofert: Do dnia 26.07.2019 r. do godziny 16:00

Data publikacji ogłoszenia: 08.07.2019 r.

Dyrektor Przedszkola – mgr Małgorzata Soborak

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKO NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

w procesie rekrutacji na stanowisko NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

1        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSZKOLE NR 4 W PIASECZNIE, przy ul. FABRYCZNEJ 13

2        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com

3        Dane osobowe Pani/a/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108)

4        Pana/pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Członkom komisji rekrutacyjnej, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie placówką.

5        Dane osobowe Pani/Pana w przypadku niezatrudnienia zostaną niezwłocznie usunięte.

W przypadku zatrudnienia staną się częścią Pani/Pana akt osobowych i będą przechowywane przez okres 50 lat.

6        Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

7         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy.

9        Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

< !